T.C. Keçiören Belediyesi Kent Konseyi

 

 • T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ

8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 5393 sayılı Belediyeler Yasasının,  76. maddesine göre kurulan Keçiören Belediyesi Kent Konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve kültürünün, kentlilik ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, Keçiören’linin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kurumsal ve sivil bir yapılanmadır.

 

 • KENT KONSEYİNİN AMACI

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi’nin amacı; ilçemiz Keçiören’e sahip çıkmak, Keçiören Belediyesi’nin karar alma süreçlerine daha fazla toplum kesiminin katılımını sağlamak, yaşamlarını denetleyebilmek, demokratik ve sosyal hukuk devlet anlayışına katkıda bulunmak ve Keçiören’i din, dil, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden yöneten ve daha katılımcı bir yapı oluşturmak.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi’nin görevi; yerellik ilkesi çerçevesinde Keçiören’de katılımcılığı, demokrasiyi ve ortak akla dayanan uzlaşma kültürünü geliştirmek, Keçiören’in kimliğine ilişkin tarihi kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, Keçiören kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına özen göstermek, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı Keçiören’in yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, Keçiören Belediyesi Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Keçiören Belediyesi Meclisi’ne gönderilmesini sağlamaktır.

 

 • T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ORGANLARI

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi; Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Başkanı, Başkanvekili, Genel Sekreterlik, Meclisler ve Çalışma Grupları olmak üzere 6 temel organdan oluşmaktadır.

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ GENEL KURULU

Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur..    Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir.  Kadın ve Gençlik Meclisi Başkanları veya temsilcileri  Keçiören Belediyesi Kent Konseyi  Yürütme Kurulunun doğal üyeleridir.

Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri belediye meclisine sunar ve uygulamayı izler.

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ BAŞKANI

Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ BAŞKANVEKİLİ

Yürütme kurulu üyeleri arasından oy birliğiyle seçilir. Kent konseyi çalışmalarında kent konseyi başkanına eşlik edip, konsey başkanının olmadığı zamanlarda kent konseyi başkanlığına vekalet eder.

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ

Keçiören Belediyesi Başkanı tarafından önerilen ve yürütme kurulu tarafından seçilen Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Kent Konseyi’nin tüm görev ve ilkelerinin yerine getirilmesini koordine eder. Keçiören Belediyesi Kent Konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumlu olan genel sekreter; Meclisler, Çalışma Grupları ve benzeri yapıların uyum ve koordinasyonunu sağlar.

 

 • MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllük esasında oluşmuş ortak yapılardır

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ

Gençlik Meclisi gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkarıp geliştirerek araştıran, üreten, topluma ve ülkesine yararlı bireyler olmalarını hedeflemektedir.

 

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ

Çocuk Meclisi kentin özel ve kamu tüm paydaşlarını, çocuklarla ilgili işbirliğine dayalı ortak bir anlayışta buluşturarak Keçiören ilçesindeki çocukları  toplumsal sorumluluk anlayışı ile kentim yönetimine ortak etmeyi amaçlamaktadır.

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

Kadın meclisi; katılımcılık sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kadınların kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

 

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ

Engelliler meclisi, Keçiören’deki engellilerin toplumsal yaşamda eşit koşullarda yer alarak, sağlık, sosyal bakım, rehabilitasyon ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanması, engellilerin kent yaşamının kolaylaştırılması için engellerin yönetime ortak edilmesini ve engellilerin toplumsal ve ekonomik  yarar üretiminde aktif rol almalarını sağlamayı amaçlar.

 

 • ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

 Keçiören Belediyesi Kent Konseyi,

 • Halkın  katıldığı, çözümlerin üretildiği, düşüncelerin yönetimlere aktarıldığı, kentin dinamiklerini kapsayan “demokrasi platformu”dur, gereksiz ve anlamsız çekişme ve tartışmalara izin verilmemektedir.
 • Görüş beyan edilen, öneriler sunulan, gönlünce değil, gönüllü olarak çalışılan, kent insanının ve kurumlarının sahiplendiği “yerel demokratik buluşma noktası”dır.
 • Keçiören’in tüm dinamiklerini kapsayan bir “çatı kuruluşu”dur, belirli kesimlere değil, “herkese ve her kesime hitap” edebilmektedir.
 • Keçiören’in öncelikli sorunları doğrultusunda “katılıma ve ortaklığa dayalı projeler” üreten, “organizasyon ve koordinasyon görevi” yapmaktadır.
 • Keçiören Belediyesi Kent Konseyi demokrasi kültürünün, Uzlaşma ve hoşgörü anlayışının, Sosyal hayatta insan ilişkilerinin,

Belirli kesimlere değil, “herkese ve her kesime açık” yansımasıdır.

 

 • T.C.KEÇİÖREN BELEDİYESİ KENT KONSEYİNDE SENDE GÖREV AL

 

Keçiören ilçemizde ikamet eden her yaştan Keçiören’linin, kent konseyi meclis ve çalışma gruplarında görev alması kent konseyimizi daha güçlü kılacak, ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltecek, Keçiören’de katılımcılığı, demokrasiyi ve ortak akla dayanan uzlaşma kültürünü geliştirecektir.

 

İLETİŞİM ; Emrah Mah. Basın Cad. No:182  Yunus Emre Kültür Merkezi