30.04.2020
13 : 30

MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF SEMTLERDE BULUNAN TOPLAM  9 ADET DAİRENİN SATIŞINA  İLİŞKİN   İHALE  İLANI

1 -   Mülkiyeti Belediyemize ait  muhtelif semtlerde bulunan toplam 9 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale   

       Kanunu’ nun    45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan 9 adet dairenin bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

 

No

Brüt Alan                ( m² )

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

YAYLA

30823

13

1/2

90.88

Daire

30/04/2020

13:30

180.000,00 TL

5.400,00 TL

2

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:4

177,17

Daire

30/04/2020

13:40

370.000,00 TL

11.100,00 TL

3

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:7

177,17

Daire

30/04/2020

13:50

380.000,00 TL

11.400,00 TL

4

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:10

177,17

Daire

30/04/2020

14:00

380.000,00 TL

11.400,00 TL

5

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:13

177,17

Daire

30/04/2020

14:10

390.000,00 TL

11.700,00 TL

6

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:16

177,17

Daire

30/04/2020

14:20

400.000,00 TL

12.000,00 TL

7

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:37

177,17

Daire

30/04/2020

14:30

460.000,00 TL

13.800,00 TL

8

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:40

177,17

Daire

30/04/2020

14:40

465.000,00 TL

13.950,00 TL

9

YÜKSELTEPE

90675

1

1-B Blok No:43

177,17

Daire

30/04/2020

14:50

470.000,00 TL

14.100,00 TL

İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.    ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

 3 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

4 -   İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,   

       doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

5-    Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir

6 -   Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına 

       sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir.    

7 -   İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü 

       İhale  Servisinden   250  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

       ( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı   KEÇİÖREN / ANKARA )  

 KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI