11.05.2023
14 : 10

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

   

1– Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 9 (Dokuz) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2 - Bahse konu 9 (Dokuz) adet taşınmazın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Adres

Brüt Alan                ( m² )

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 108/C Dükkân

24,00

11.05.2023

14:10

3.200,00 TL./Ay

2.304,00 TL.

2

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 108/D Dükkân

24,00

11.05.2023

14:20

3.200,00 TL./Ay

2.304,00 TL.

3

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 108/G Dükkân

24,00

11.05.2023

14:30

3.200,00 TL./Ay

2.304,00 TL.

4

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/H Dükkân

37,00

11.05.2023

14:40

1.100,00 TL./Ay

792,00 TL.

5

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/Z Dükkân

173,00

11.05.2023

14:50

3.500,00 TL./Ay

2.520,00 TL.

6

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/C Dükkân

20,00

11.05.2023

15:00

600,00 TL./Ay

432,00 TL.

7

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/N Dükkân

157,00

11.05.2023

15:10

4.500,00 TL./Ay

3.240,00 TL.

8

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/F Dükkân

58,00

11.05.2023

15:20

1.750,00 TL./Ay

1.260,00 TL.

9

A. Eğlence

7947

33

Gnr. Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No: 59/99 Dükkân

70,52

11.05.2023

15:30

1.500,00 TL/Ay

1.080,00 TL.

 

Not: Tabloda 5 numaralı ilanda belirtilen dükkân aile sağlığı hizmeti verilmesi ve 4, 6, 7, 8 ve 9 sıra numaralı ilanlarda belirtilen dükkânlar, sivil toplum kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla kiralanacaktır.

 

3 -   İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

3-1.  İhaleye iştirak dilekçesi.

3-2.  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

3-3.  İkametgâh Belgesi.      

3-4.  Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

3-5.   Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

3-6.   Şartname bedelinin Belediye veznesine veya Belediye’ nin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.

3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu                                    olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-8.  Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge.  ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-9.   Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

3-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

3-12. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

 

Not: (5 nolu ilandaki ihaleye katılacak olanlar İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’ndan aile hekimliği yaptığına dair resmi belge ve Aile Hekimliği Sertifika Belgesi ile müracaat etmesi gerekmektedir.)

 

4 -  İhaleye Katılamayacak olanlar:

4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler,  doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

5 -  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

6 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir..

   

7 -  İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )