03.11.2022
14 : 20

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE  İLANI

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 3 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan  3 adet  arsanın  bilgileri ekteki  tablolarda belirtilmiştir .  

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan                ( m² )

Satılacak Hisse Miktarı

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

OVACIK

91766

3

9.254 m²

Tam

arsa

03.11.2022

14:20

97.167.000,00 TL.

2.915.010,00 TL.

2

OVACIK

91777

15

4.086 m²

Tam

arsa

03.11.2022

14:30

31.666.500,00 TL.

949.995,00 TL.

3

YAYLA

91830

3

4.076 m²

3.976,00

arsa

03.11.2022

14:40

35.784.000,00 TL.

1.073.520,00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun  36. Maddesi için geçerlidir.)

 

  5 -   İsteklilerde  Aranılan  Şartlar  Ve  Belgeler  :

    a) Dış Zarf

       5.a-1. İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

       5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

       5.a-3. İkametgah  Belgesi.

       5.a-4. Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

             (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

       5.a-5. Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.

       5.a-6. Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.

       5.a-7  İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )

       5.a-8. Tüzel  Kişiler  için  Tescil Belgesi.

       5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

       5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

       5.a-11. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Yetki  Belgesi.

       5.a-12. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.

       5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

       5.a-14. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

       5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

       5.a-16. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

       5.a-17. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir.

    b) İç Zarf

        5.b-1.  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  Devlet İhale Kanunu’ nun  37.  maddesine  uygun olacak.)

Not :. 2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler  yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını  tamamlamak zorundadır. 

6 -   İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.   

7 -  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00’  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne   verilecektir.    

9 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   500,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No : 1  KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                          

                                                                                                    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI