22.06.2023
14 : 10

 

 

 

 

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

   

1– Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 3 (Üç) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2 - Bahse konu 3 (Üç) adet taşınmazın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Adres

Brüt Alan                ( m² )

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

Güçlükaya

 91937            

1

Fatih Cad. No: 102/C

24,00

22.06.2023

14:10

3.300,00 TL/Ay

2.376,00 TL

2

Güçlükaya

 91937            

1

Fatih Cad. No: 104/E

22,00

22.06.2023

14:15

3.300,00 TL/Ay

2.376,00 TL

3

Güçlükaya

 91937            

1

Fatih Cad. No: 104/F

21,00

22.06.2023

14:20

3.300,00 TL/Ay

2.376,00 TL

 

3 -   İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

 

3-1.  İhaleye iştirak dilekçesi.

3-2.  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

3-3.  İkametgâh Belgesi.      

3-4.  Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

3-5.   Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

3-6.   Şartname bedelinin Belediye veznesine veya Belediye’ nin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.

3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu                                    olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-8.  Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge.  (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-9.   Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

3-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

3-12. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

 

4 -  İhaleye Katılamayacak olanlar:

 

4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

5 -  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

   

7 -  İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )