25.02.2021
13 : 20

MÜLKİYETİ  KEÇİÖREN  BELEDİYESİNE  AİT BAĞLUM MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM  10 ADET ARSANIN  SATIŞINA  İLİŞKİN  İHALE  İLANI

  1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesinde  bulunan toplam 10 adet  arsanın, 2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun  36. ve 45. maddesine göre yapılacak olan  Kapalı/Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

  2 -  Bahse konu olan  31 adet  arsanın  bilgileri yandaki  tablolarda belirtilmiştir.

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan                ( m² )

Satılacak Hisse Miktarı

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

İhalenin Nasıl Yapılacağı

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

Bağlum

3027

3

633.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

13:20

45. Madde Açık Teklif Usulü

202,560.00 ₺

6,076.80 ₺

2

Bağlum

3169

4

1,333.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

13:30

45. Madde Açık Teklif Usulü

433,225.00 ₺

12,996.75 ₺

3

Bağlum

3178

2

1,100.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

13:40

45. Madde Açık Teklif Usulü

357,500.00 ₺

10,725.00 ₺

4

Bağlum

3181

11

988.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

13:50

45. Madde Açık Teklif Usulü

345,800.00 ₺

10,374.00 ₺

5

Bağlum

3230

5

985.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

14:00

45. Madde Açık Teklif Usulü

246,250.00 ₺

7,387.50 ₺

6

Bağlum

91048

1

1,000.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

14:10

45. Madde Açık Teklif Usulü

310,000.00 ₺

9,300.00 ₺

7

Bağlum

91048

2

1,000.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

14:20

45. Madde Açık Teklif Usulü

310,000.00 ₺

9,300.00 ₺

8

Bağlum

91048

3

1,000.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

14:30

45. Madde Açık Teklif Usulü

325,000.00 ₺

9,750.00 ₺

9

Bağlum

91048

4

1,000.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

14:40

45. Madde Açık Teklif Usulü

325,000.00 ₺

9,750.00 ₺

10

Bağlum

91111

8

1,639.00

Tam

Konut Arsası

25.02.2021

14:50

45. Madde Açık Teklif Usulü

573,650.00 ₺

17,209.50

 

 

 

 

 

 

3 - İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.

 ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz  Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun  36. Maddesi için geçerlidir.)

 5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

    a) Dış Zarf

       5.a-1. İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

       5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

       5.a-3. İkametgah  Belgesi.

       5.a-4. Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

             (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

       5.a-5. Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.

       5.a-6. Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.

       5.a-7. Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

       5.a-8. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

       5.a-9. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü.

    b) İç Zarf

        5.b-1.  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  Devlet İhale Kanunu’ nun  37.  maddesine  uygun olacak.)

    Not : 2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun 45. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a)’ da belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır. 2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler  yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını  tamamlamak zorundadır. 

 6 -    İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

 7 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tespit  etmekte  serbesttir.

 8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Teklifler;  - 2886  sayılı  Devlet İhale Kanunu’nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -    Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne  verilecektir

 9 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No :1   KEÇİÖREN / ANKARA )   

   KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI