T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /04/2018

Konu : Mayıs 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2018 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                              Mustafa AK

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Belediyemizin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı
 4. İlçemiz Basınevleri Mahallesinde bulunan ve imar planında Sağlık Alanı olarak ayrılan 31899 ada 1 sayılı parseldeki Belediyemize ait 177/1054 m² oranında 177,00 m² hissenin Sağlık Tesisi yapılmak üzere 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanun’un 75. maddesi (d) fıkrası gereğince, T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18. maddesinin (p) fıkrası ile yine aynı Kanun'un 74. maddesine göre Belediyemiz ile Ukrayna Cumhuriyeti Obolon Belediyesi ile Kardeş Belediye (şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Esertepe Mahallesi 9384 ada 20 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Köşk Mahallesi 30638 ada 12 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Kuşcağız Mahallesi 31642 ada 6 sayılı parselde yer alan Park Alanı ile 30849 ada 2 sayılı parselde bulunan Camii Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Atapark Mahallesi 34936 ada 1 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Etlik Mahallesi 9532 ada 20 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Ovacık Mahallesi 31908 ada 1 sayılı parsel, 31917 ada 1 sayılı parsel ve 31918 ada 1 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Kışlabaşı ve Şenyuva Mahallelerinde yer alan yaklaşık 100 ha. alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Ovacık Mahallesi 90220 ada 1 ve 90221 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hasköy Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin ve faaliyet alanlarının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz bünyesinde Göz hastalıkları ile ilgili sağlık hizmeti verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz tarafından, 2017 yılı içerisinde kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Çanakkale ve Konya gezilerine katılan vatandaşlarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2018-31.03.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından, tasarruf tedbirleri açısından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan ve Belediyemiz Engelli Merkezine kayıtlı engelli vatandaşlarımıza trafik kazası ve çeşitli kazalar sonucu ilk yardım bilgilerinin verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemize bağlı tesislerde görev yapan güvenlik görevlilerinin, halkla nasıl bir diyalog içerisinde görevlerini yaptıklarının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 24.  2017 yılında yapılan Ramazan etkinliklerinin amacı, hedef kitlesi ve memnuniyet durumlarının neler olduğunun araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından, proje hazırlıklarında esnaf ve sanatkâr odaklı herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 26. Belediyemizin kardeş Belediyesi olan Kosova Cumhuriyeti Mamuşa Belediyesi ile hangi tarihte kardeş Belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 27. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karakaya Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 28. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kalaba Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 29. Belediyemize bağlı Mahalle Konaklarında, yaşlılarımıza yönelik boş zamanlarını değerlendirmeleri açısından hangi faaliyetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 30. Belediyemize bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 31. Önergeler