19.12.2018
15 : 50

1 -  Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 827,00 m² yüzölçümüne sahip imar planında S.K.T arsası kullanımına ayrılmış olan Keçiören İlçesi ,İncirli  Mahallesinde imarın 9384 ada 20 no’lu parseli, Keçiören Belediye Meclisinin 07/08/2009 tarih ve 437 sayılı kararına istinaden- Sivil Toplum Kuruluşlarına Satılması Şartıyla- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale sonucunda satılacaktır 

2 -  İhale  19.12.2018  Çarşamba  Günü  saat  15.50’  da   Belediye   Encümen   Salonunda  yapılacaktır.

3 -   Muhammen  Bedel  :    İhale  konusu  arsa satış  işinin    muhammen  bedeli   330.800,00 TL.  dir.

4 -  Geçici  Teminat  Bedeli    :   İhale  konusu  arsa satış  işinin  Geçici  Teminat  bedeli,  muhammen  bedelin        3’ü  tutarındaki  9.924,00 TL. dir. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

 5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküs

6 -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

7-  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir.

 8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere, 14.12.2018 mesai bitimine   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir.    

 9 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

 ( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No : 1  KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                     

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI