27.03.2019
15 : 50

KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI  

1 -  Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif Mahallelerde bulunan toplam 2 adet  arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36. maddesine istinaden  Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak  ihale  neticesinde satılacaktır

2 -  Bahse konu olan  2 adet  arsanın  bilgileri aşağıdaki  tablolarda belirtilmiştir .

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan                ( m² )

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

OVACIK

91802

1

11.809,00

arsa

27.03.2019

15:40

32.474.750,00 TL.

974.242,50 TL.

2

OVACIK

91766

3

9.254,00

arsa

27.03.2019

15:50

25.448.500,00 TL.

763.455,00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.

 4 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            A )  Dış  Zarf

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

            B )  İç  Zarf   

            -  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  D.İ.K.’nun  37.  maddesine  uygun olacak.) .

5 -   İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

6 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tespit  etmekte  serbesttir.

7 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   : Teklifler;  - 2886  sayılı  D.İ.K.’nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -    Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir

8 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   1.000,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No:1   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                  

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI