07.11.2018
15 : 50

1 -  Mülkiyeti Belediyemize ait Yakacık mahallesinde  imarın  4151  ada  14 nolu  parseli  üzerinde bulunan  ve Sedefçiler Sokak Şenlikköy Blokları  Zemin kat  B-Blok  95  bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt  102.92 m²  ve  28 / 19768 arsa paylı  1  adet  dükkanın,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre Açık Teklif Usulününe  göre  yapılacak  ihale  neticesinde satılacaktır.

2 -  İhale  07 / 11 / 2018  Çarşamba  Günü  saat   15.50  de  Belediye   Encümen   Salonunda  yapılacaktır.

3 -  İhale konusu dükkanın satış işinin toplam muhammen bedeli 62.000,00 (Altmışikibinlira) TL.

4-   İhale konusu dükkanın satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 1.860,00 TL. (Binsekizyüzaltmışlira) dir. ( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

 5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            -  İhaleye iştirak Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

            -  İkametgah Belgesi.

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

6 -  -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.     

7 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir.

8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir.    

9 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                     

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI