06.03.2019
15 : 20

KEÇİÖREN  BELEDİYESİ  İHALE  İLAN METNİ 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait  aşağıdaki tabloda bilgileri belirtilen  2 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan  2 adet dairenin  bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

 

No

Brüt Alan                ( m² )

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

K.SUBAYEVLERİ

32117

9

43/1

92,84

DAİRE

06.03.2019

15:20

275.000,00 TL.

8.250,00 TL.

2

K.SUBAYEVLERİ

32117

9

43/7

127,32

DAİRE

06.03.2019

15:30

450.000,00 TL.

13.500,00 TL.

İhale konusu daire ve dükkanların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.    ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.

 3 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

4 -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.   

5-  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir

6 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir.    

7 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                     

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI