İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  90721 ada 1 sayılı parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hk.   Hasköy Mahallesi  

-21/05/2021 tarih ve 4012 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.

-22/05/2021 tarih ve 31488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

 


 

  • Söz Konusu İmar Planlarına Yönelik Açılabilecek Davaların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A Maddesinde Yer Alan “… İvedi Yargılama Usulünde Dava Açma Süresi Otuz Gündür..” Hükmüne Tabidir.