T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03-819                                                                                                                 22/05/2017

Konu : Haziran 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2017 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Mülkiyeti Belediyemize ait Ovacık Mahallesi 91837 ada 3 sayılı parselde bulunan gayrimenkulün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması, trampaya konu yapılması, kamulaştırma amacıyla takas işlemlerine konu yapılabilmesi, parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihalesinin yapılması, ihale sonrasında da sözleşme veya sözleşmeler imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. İlçemiz Bağlum Hisar ve Karşıyaka Mahallelerinde Kadastro çalışmalarına başlanacağından dolayı, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Adnan Menderes Mahallesi 7948 ada 1 sayılı parselde camii alanı ayrılmasına ilişkin imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Bağlum mevkii, 91824 adanın doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Yükseltepe Mahallesi 30133 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Kuşcağız Mahallesi 31685 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Kamilocak Mahallesi 4874 ada 18 sayılı parseldeki “Belediye Hizmet Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kavacık Subayevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması nedeniyle Belediyemizce Keçiören gençliğine yönelik olarak ne gibi faaliyetlerin yapılacağı hususunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

12. İlçemizde salgın hastalıkların yayılmasını engellemek için ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

 13. Belediyemizce ilçemizde bulunan okullarda 15 Temmuz’u anlatan görsel ve yazılı olarak ne gibi çalışmalar ve etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

14. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce Belediyemiz gelirlerini artırmak maksatlı ilçemiz sınırlarında bulunan iskânsız binaların tespiti ve iskâna teşvik etme konusunda ne tür çalışmalar yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

18. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın meslek edinmeleri için Belediyemiz tarafından herhangi bir meslek eğitim kursunun olup olmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün halkla ilişkilerinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

20. İlçemizdeki çocukların Tiyatro kültürünü geliştirmek için Belediyemiz tarafından neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nce ilçemizde bulunan inşaat alanlarının halkın güvenliği açısından tedbir alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

22. Belediyemiz tarafından, 2017 yılı içerisinde Afrika ülkeleri ile yapılması düşünülen programların araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

23. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kuşcağız Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

24. İlçemizdeki parkların, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılaması noktasında eksikliklerinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

25. Belediyemize bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

26. Önergeler