T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /08/2017

Konu : Eylül 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05/09/2017 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                              Mustafa AK

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama
2.    Geçen toplantı tutanak özeti 
3.    659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesi uyarınca sulhen çözümlenmesi amacıyla; Mülkiyetleri Keçiören Belediyesine ait olan ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ve imar planında okul alanı olarak ayrılan (üzerinde Aktepe Lisesi bulunan) 33076 ada 1 parsel numaralı 5.303,00 m² alana sahip taşınmazın, Ovacık Mahallesinde bulunan 91811 ada 1 parsel numaralı 8.905,00 m² alana sahip taşınmazın, Osmangazi Mahallesinde bulunan ve imar planında sağlık alanı olarak ayrılan (üzerinde Meslek Hastalıkları Hastanesi bulunan) 31615 ada 10 parsel numaralı 5.933,00 m² alana sahip taşınmazın 657,00 m² hissesinin, Yükseltepe Mahallesinde bulunan ve imar planında Lise alanı olarak ayrılan 90674 ada 2 parsel numaralı 20.128,00 m² yüzölçümlü taşınmazdaki 11.005,00 m² hissenin hazineye devredilmesi koşullarıyla söz konusu uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi amacıyla sulh anlaşması veya anlaşmalarının Belediye Başkanı tarafından imzalanması konusunda Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
4.    İlçemiz Yükseltepe mahallesi 1666 caddede bulunan  ve imar planında Sağlık alanı olarak ayrılan 468,00 m² alana sahip  30208 ada 4 sayılı parselin  Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
5.    Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait olan 91477 ada 2 parsel içerisinde ve Okul caddesi ile Kösrelik caddesinin kesiştiği köşede bulunan Sosyal Tesis binasının gençlik merkezi olarak kullanılan 3. Katında Belediye tarafından uygun göreceği kısımlarının T.C. Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne, kütüphane ve idari ofisler olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı kanunun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince 25 yıl süre ile tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6.    Sancaktepe Mahallesi 91849 ada 1 sayılı parselde bulunan Dini Tesis Alanına ait imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
7.    İlçemiz 34257 ada 1 sayılı parsel, 34258 ada 1 sayılı parsel ve 34259 ada 1 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
8.    Kalaba Mahallesi 92032 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
9.    Kızlarpınarı caddesi ve çevresinde yer alan mahallelerde yapılacak olan revizyon planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
10.              Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hasköy Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 
11.              Belediyemiz tarafından, 15 Temmuz’un yıldönümüne yönelik yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
12.              İlçemiz sınırları içerisinde bulunan binalarda, Belediyemiz tarafından Yangın Yönetmeliğine göre yangın merdivenlerinin kontrolünün yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
13.    Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Eğitim ve Danışma Merkezinde (ÇODAM) yürütülen eğitim ve kültürel alanda 2017 yılı ilk 6 ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin araştırılarak Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
14.    Belediyemiz birimlerinden Etüd Proje Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
15.    İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
16.    Belediyemiz birimlerinden, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
17.    Belediyemiz birimlerinden, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kamu kaynaklarının etkin kullanımı için uyguladığı tasarruf önlemlerinin olup olmadığı ya da bu çerçevede hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
18.    Belediyemiz birimlerinden Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Merkezine kayıtlı engelli vatandaşların tümünün sosyal güvencelerinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
19.    Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün ilçemizdeki muhtarlarımızla bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda, muhtarlarımızın ve Belediyemizin halkla ilişkiler açısından ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
20.    Belediyemiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılan şenliklerde, ulaşılan hedef kitleleri ve vatandaşların memnuniyetlerinin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
21.    İlçemiz sınırları içerisinde Gıda işi ile iştigal eden esnaflarımızla ilgili halkımızın sağlığını ilgilendiren konularda Zabıta Müdürlüğü’nce herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
22.    Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan, Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında bugüne kadar yurt dışında düzenlenen kardeş şehir iftar programlarının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
23.    İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Güzelyurt mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
24.    Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ak Masa’ya 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan gelen öneri, talep ve şikâyetlerin son 6 ayın derlenmesi ve değerlendirilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
25.    Belediyemize bağlı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
26.    Önergeler