29.08.2019
13 : 40

 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif Mahallede bulunan toplam 9 adet  dairenin, 2886 sayılı   Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan  9 adet  dairenin  bilgileri ekteki  tablolarda belirtilmiştir .

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

No

Brüt Alan                ( m² )

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 19

177.17

DAİRE

29.08.2019

13.40

450.000,00 TL.

13.500,00 TL.

2

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 22

177.17

DAİRE

29.08.2019

13.50

460.000,00 TL.

13.800,00 TL.

3

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 25

177.17

DAİRE

29.08.2019

14.00

470.000,00 TL.

14.100,00 TL.

4

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 28

177.17

DAİRE

29.08.2019

14.10

480.000,00 TL.

14.400,00 TL.

5

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 31

177.17

DAİRE

29.08.2019

14.20

490.000,00 TL.

14.700,00 TL.

6

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 34

177.17

DAİRE

29.08.2019

14.30

500.000,00 TL.

15.000,00 TL.

7

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 37

177.17

DAİRE

29.08.2019

14.40

510.000,00 TL.

15.300,00 TL.

8

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 40

177.17

DAİRE

29.08.2019

14.50

520.000,00 TL.

15.600,00 TL.

9

YÜKSELTEPE

90675

1

1 B BLOK  NO: 43

177.17

DAİRE

29.08.2019

15.00

550.000,00 TL.

16.500,00 TL.

3 - İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.

 ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, 

 Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz

 Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)                                                                                                                      

 4 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :     

İhaleye  iştirak  Dilekçesi.  

Nüfus Cüzdanı fotokopisi    

İkametgah  Belgesi.  

Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.) 

Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz   

Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz 

Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.  

 -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki   Belgesi. 

Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü             

5 -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen 

kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.   

6-  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tespit  etmekte  serbesttir.

7 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen 

Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne   

verilecektir.                                                                                                                                                                                             

8 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250,00 TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.                                                          

 ( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                                        
                                                         KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI