“Karakaya Mahallesi 1919 ada 3 parsel içerisindeki inşaatta 1. kat tavan betonunun döküldüğü, ikinci kat tavan kalıbının çakıldığı görülmüş olup, `İnsan hakları Eylem Planı (2021-2023) konulu` 2021/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiş olup söz konusu eylem planının "6.6.b inşaat alanları, afet riski altında bulunan binalar ile metruk binaların çevre güvenliği ve denetimine ilişkin düzenleyici çerçeve gözden geçirilecektir" faaliyetine ilişkin Bakanlığın 27.12.2021 tarihli ve 2556293 sayılı 2021/233) genelgesinin 4. maddesinin ç fıkrasında "Yapıda gerekli olan yenileme işleminin, yapının ilgili fonksiyonuna göre kullanıma açılmasının, bu mümkün değilse yıkım işlemlerinin yapı sahibince yapılmaması veyahut tehlike arz eden durumun devamı halinde yıkım Valilikçe yapılarak masrafı %20 fazlası ile ilgililerden tahsil edilecektir" denildiğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi kapsamında zabıt altına alınmıştır.”