Aranacak Kelime :
Nerede :

Ovacık Mahallesinde 91837 ada 3 nolu parseli 8532.00 m² hisseli arsanın, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde satışı hk.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI

 

1 -  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ovacık Mahallesinde  imarın 91837 ada 3  nolu  parseli  üzerinde bulunan   8532.00 /10842.00 m² alanlı  Belediyemize ait 8532.00 m² hisseli arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36. maddesine istinaden  Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak  ihale  neticesinde satılacaktır.

 

2 -  İhale  02 / 08 / 2017  Çarşamba  Günü  saat   15.50  de  Belediye   Encümen   Salonunda  yapılacaktır.

 

3- İhale konusu Keçiören Belediyesine ait hisseli arsa satış işinin toplam muhammen bedeli 15.357.600,00 TL. (Onbeşmilyonüçyüzelliyedibinaltıyüzlira) dir. (Keçiören Belediyesi Hissesi Oranı)

 

4 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait hisseli arsa satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 460.728,00 TL (Dörtyüzaltmışbinyediyüzyirmisekizlira) TL. dir.

 

( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

 

 5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            A )  Dış  Zarf

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

 

        B )  İç  Zarf   

            -  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  D.İ.K.nun  37.  maddesine  uygun olacak.) .

 

6 -  -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

 

7 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir.

 

8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   : Teklifler;  - 2886  sayılı  D.İ.K.nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -    Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir

 

9 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   500,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

 

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No:1   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                         

 

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

Son Duyurular


Ovacık Mahallesinde 91837 ada 3 nolu parseli 8532.00 m² hisseli arsanın, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde satışı hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ovacık Mahallesinde  imarın 91837 ada 3  nolu  parseli  üzerinde bulunan   8532.00 /10842.00 m² alanlı  Belediyemize ait 8532.00 m² hisseli arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36. maddesine istinaden  Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak  ihale  neticesinde satışı hk.

2017 - 2018 Eğitim Öğretim Döneminde Belediyemizde Staj Yapması Uygun Görülen Öğrencilerin Listesi

2017 – 2018 Eğitim Öğretim Döneminde Belediyemizde Staj Yapması Uygun Görülen Öğrencilerin Listesi

IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın destek ve teşrifleriyle 2-3 Mart 2017 tarihlerinde "IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu" gerçekleştirilecektir.
Sempozyum hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için http://www.ombudsman2017.org.tr/

PAZAR YERLERİ TAHSİS DUYURUSU

Keçiören Belediyesi pazar yerlerinde bulunan boş tezgah yerlerinin “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden aşağıda tarihleri belirtilen işleyiş takvimine göre tahsis yoluyla dağıtılacaktır.

2017 ASANSÖR YILLIK KONTROLLERİ (YENİ ÜCRETLER BELİRLENDİ)

Yıllık kontrollerini yaptırmayan asansörler, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Belediyemiz tarafından devre dışı bırakılacaktır.

Bağlum 2.Etap İmar Uygulaması

Bağlum 2.Etap Parselasyon Planı

WORLDCARD İLE 3 TAKSİTTE VERGİ ÖDEME

Vergi ödemelerinizi belediyemize gelerek worldcard ile 3 taksitte ödeyebilirsiniz.

Milli Paramız Milli Davamız Kampanyası Katılım Koşulları

KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

1-) Sosyal amaçlı düzenlenen Kampanya, 15 Aralık – 31 Aralık 2016  (15 Aralık ve 31 Aralık 2016 günleri de dahil olmak üzere mesai saatleri süresince) tarihleri arasında Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

2-) Kampanya tarihleri arasında, Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü AK Masa  Birimine 100 Euro veya 100 Dolar bozdurduklarına dair ilgili dekontla (Dekontta T.C. No ve Ad - Soyad olması zorunludur) birlikte  başvuran katılımcılar,  ad, soyad, T.C Kimlik No, doğum tarihi, cep telefon numarası ve adres bilgileri ile kampanyaya eksiksiz kayıt yaptırarak katılabilecekler. Katılımcıların, kayıt için talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir.

3-) Kampanyaya katılanların Keçiören'de ikamet ediyor olması zorunludur.

4-) 18 yaşından küçük olanlar kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül kazanamazlar.

5-) Kampanyaya Keçiören Belediyesi çalışanları ile 1. derece yakınları ve  iş veren /şirket sahibi unvanına sahip olanlar şirket adına katılamazlar.

6-) Kampanya katılımı ücretsizdir.

7-) Bir kişi kampanyaya birden fazla katılım hakkına sahiptir.

 8-) Kampanya 2 Ocak 2017 tarihinde halka açık ve yetkili merciiler huzurunda yapılan çekilişin ardından son bulacak ve çekiliş sonucu bir kişi 1974 klasik model 1600 motor gücüne sahip mavi Volkswagen marka aracı kazanma hakkına sahip olacaktır.

9-) Çekiliş, Keçiören Belediyesi Meclis Salonunda 2 Ocak 2017 tarihinde saat 11:00'de gerçekleşecektir.

10-) Kampanya ödülünü kazanan hak sahibi, devir masrafları ve aracın vergilerini kendi ödemekle mükelleftir.

11-) Kazanan kişi basın kuruluşlarının katılacağı çekiliş töreninde ve kecioren.bel.tr web sayfası üzerinden kamuoyuna ilan edilecektir.

12-) Katılımcılar, kampanyaya katılmakla, işbu kullanım koşullarını okuduklarını, anladıklarını ve kuralları tamamen kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.