Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 2024

BAŞVURU KAYIT ŞARTLARI

KEÇMEK KURS BAŞVURU VE KAYIT ŞARTLARI

1-) Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olan KEÇMEK ´te tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak kursiyer, ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlüdür.

2-) Kayıt yaptırılan kursa devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5´inden faz­la devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinir. Mazeretsiz olarak devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, takip eden öğretim döneminde, kurslarımıza kayıt yaptıramaz. 

3-) KEÇMEK, eğitim dönemi sonunda T.C. Milli Eğitim Ba­kanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve ba­şarı gösteren her kursiyere "Kurs Bitirme Belgesi" verir. Ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer belge alma hakkını kaybeder.

4-) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü­dürlüğü tarafından sertifika sisteminde değişiklik yapıl­dığı takdirde, bu değişiklikler KEÇMEK tarafından da uygu­lanır. 

5-) Sertifikalı olmayan programa kayıt olan, KEÇMEK eğitim dönemi sonunda, T.C. Milli Eğitim Ba­kanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve ba­şarı gösteren her kursiyere "Katılım Belgesi" verilir. Ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer belge alma hakkını kaybeder.

6-) Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.

7-) Kursiyerler KEÇMEK ´ten aynı eğitim dönemi içerisinde seçmiş oldukları alanda yalnızca bir branşa başvuru yapabilecekler­dir. Ancak kontenjanların müsait olması ve ders zamanlarının çakışmaması halinde ikinci bir branşa kayıt yapılabilecektir.

8-) KEÇMEK, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse so­nunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenleyebilir. Kursiyer, ürettiği ürünleri KEÇMEK ‘in düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. KEÇMEK, söz konusu sergile­rinde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördük­lerine yer verip vermeme hakkına sahiptir.

9-) Kursiyerlerin eğitim sırasındaki görüntülerini ve ürettikleri eserlerin resim, video vb. kayıtlarını Keçiören Belediyesi Başkanlığı adına yapılacak tüm faaliyetlerde ve her tür­lü yayın organında kullanım hakkına sahiptir.

10-) Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ­öğretimi aksatan, kursa çocuk getiren, kursun normal düzenini bozan kursiyerler uyarılır. Yapılan sözlü uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir ve bunlar KEÇMEK ‘in daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.

11-) KEÇMEK ‘in Tatil Günleri: 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rastgelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakan­lığı´nın ya da valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde KEÇMEK kurs merkezlerinde de eğitime ara verilip ders ya­pılmamaktadır. KEÇMEK ´in bu tatil günlerinde kursiyeri ara­yıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.

12-) Kursiyerler şahsi eşyalarını kurs merkezinde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan KEÇMEK sorumluluk kabul etmez.

13-) KEÇMEK eğitimlerine 15 (onbeş) yaşını doldurmuş kişiler katılım sağlayabilirler. Ancak 18(onsekiz) ya­şından küçük olan kursiyerler Veli Muvafakatnamesi getirerek katılabilirler.

14-) Bir yetişkin eğitimi kurumu olan KEÇMEK, kursiyerlerin devam durumlarını sertifika vermek için takip eder. Kurs­lardan ders bitmeden, izin almadan ayrılan kursiyer yokla­mada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya kursu terk eden kursiyerin karşılaşacağı olumsuzluklardan KEÇMEK sorumlu tutulamaz.

15-) Modül programlarında; ders dışı etkinlikler bulunan branşlarda modülde belirtilen süre kadar, ders dışı et­kinlikleri olmayan branşlarda ise kurs yönetiminin izni alınarak etkinlik yapılacaktır. Alan çalışmaları esnasında kursiyerin başına gelebilecek kaza ve benzeri her türlü olumsuzluklardan, zarar ve ziyandan kursiyer sorumlu olup, KEÇMEK sorumlu tutulamaz.

16-) Tüm aday kursiyerlerin toplu SMS ´e açık bir GSM telefonu vermeleri zorunludur. Toplu SMS ´e kapalı, borcundan dolayı kapalı v.b. nedenlerden dolayı SMS ulaşmamasından KEÇMEK sorumlu tutulamaz.

17-) Aday kursiyerlerin internet üzerinden ve kurs merkezlerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğindedir ve kesin kayıt niteliği taşımaz. Ön kayıtların kesin kayıta dönüşebilmesi için aday kursiyerlerin, kimlik kartı fotokopileri ile başvuru yaptıkları kurs merkezlerine başvurmaları ve bu formu imzalamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıt hakkı kaybedilecektir.

18-) Kesin kayıtlar, başvuru sırasına göre belirlenecektir. Online ve kurs bazında belirlenen kontenjanlar dolduğunda başvuru otomatik olarak yedek listeye dahil edilir. Yedek listede bulunanlar, ancak kesin kayıt yaptırmayan aday kursiyerler olduğu takdirde eğitim alabilecektir. Yedek listeye dahil edildiğinizle ilgili size bilgi verilemeyebilir.

19-) Bazı branşlarda eğitim alabilmek için, kursiyerlerin ilgili alanda ön yeterlilik şartlarına sahip olması gerekmektedir. (Bilgisayar Destekli Muhasebe dersi için ön bilgisayar yeterlilik belgesi gibi.) Kayıt esnasında bu yeterlilik belgelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

20-) Engellilere yönelik eğitimlerimize, yalnızca engelli kursiyerlerimiz başvurabilecektir.

21-) Kursiyer kayıtlarında KEÇMEK kayıtları esas alınacaktır.

22-) Kursiyerlerin Covid-19 önlemleri kapsamında HES kodu beyan etmeleri ve kurs merkezi içerisinde maske takmaları zorunludur. Aksi halde kurs merkezi ile ilişikleri kesilecektir.

23-) KEÇMEK web siteleri üzerinden veya kurs merkezlerinden başvuru formunu doldurup imzalayarak kayıt yaptıran bütün kursiyerler beyan edilen toplam 23 (yirmiüç) şartı peşinen kabul etmiş sayılır. Çerez Politikası : Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, Veri Sorumlulusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca, Gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Çerez Politikası
-->