KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI

1 -  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ovacık Mahallesinde  imarın 91837 ada 3  nolu  parseli  üzerinde bulunan   8532.00 /10842.00 m² alanlı  Belediyemize ait 8532.00 m² hisseli arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36. maddesine istinaden  Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak  ihale  neticesinde satılacaktır.

 

2 -  İhale  02 / 08 / 2017  Çarşamba  Günü  saat   15.50  de  Belediye   Encümen   Salonunda  yapılacaktır.

 

3- İhale konusu Keçiören Belediyesine ait hisseli arsa satış işinin toplam muhammen bedeli 15.357.600,00 TL. (Onbeşmilyonüçyüzelliyedibinaltıyüzlira) dir. (Keçiören Belediyesi Hissesi Oranı)

 

4 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait hisseli arsa satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 460.728,00 TL (Dörtyüzaltmışbinyediyüzyirmisekizlira) TL. dir.

 

( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

 

 5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            A )  Dış  Zarf

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

 

        B )  İç  Zarf   

            -  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  D.İ.K.nun  37.  maddesine  uygun olacak.) .

 

6 -  -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

 

7 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir.

 

8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   : Teklifler;  - 2886  sayılı  D.İ.K.nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -    Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir

 

9 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   500,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

 

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No:1   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                         

 

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI