18.07.2024
14 : 10

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAİRE SATIŞ İHALE İLANI

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Şenyuva Mahallesinde bulunan toplam 5 adet daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun  ilgili maddelerine göre satış ihalesi yapılacaktır.      

2 -  Bahse konu 5 adet  dairenin  bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir .  

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

No

Brüt Alan                ( m² )

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

Şenyuva

34850

1

B-1 Blok 6. Kat No : 27

182,33

4,5+1 Daire

18.07.2024

14:10

11.000.000,00 TL.

330.000,00 TL.

2

Şenyuva

34850

1

B-1 Blok 7. Kat No : 36

149,01

3,5+1 Daire

18.07.2024

14:20

9.000.000,00 TL.

270.000,00 TL.

3

Şenyuva

34850

1

B-1 Blok 7. Kat No : 33

149,01

3,5+1 Daire

18.07.2024

14:30

9.000.000,00 TL.

270.000,00 TL.

4

Şenyuva

34850

1

B-1 Blok 6. Kat No : 31

149,01

3,5+1 Daire

18.07.2024

14:40

8.500.000,00 TL.

255.000,00 TL.

5

Şenyuva

34850

1

B-1 Blok 6. Kat No : 28

149,01

3,5+1 Daire

18.07.2024

14:50

8.500.000,00 TL.

255.000,00 TL.

 

 

 

NOT 1:Tabloda 1. Nolu ilanda belirtilen daire 2886 D.İ.K. ’ nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 2,3, 4 ve 5 Nolu ilanda belirtilen daireler 2886 Sayılı D.İ.K. ‘ nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. 

 

Not 2: Tabloda 1. Nolu ilanda belirtilen daire (2886 D.İ.K. ’ nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılan)’ nin satış ihalesine iştirak eden katılımcılar aşağıda belirtilen evrakları tamamlamak zorundadır. Tabloda 2,3, 4 ve 5 Nolu ilanda belirtilen daireler (2886 Sayılı D.İ.K. ‘ nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılan)’ nin satış ihalesine iştirak eden katılımcılar aşağıda belirtilen 5-14. Teklif Mektubu hariç diğer tüm evrakları eksiksiz tamamlamak zorundadır.   

 

3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun  36. Maddesi için geçerlidir.)

 

5 -   İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

5-1.  İhaleye iştirak Dilekçesi.

5-2.  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

5-3. İkametgâh Belgesi.      

5-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

      (İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

5-5. Geçici Teminat bedelinin belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine  

       dair makbuz.

5-6. Şartname bedelinin belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair 

       makbuz.

5-7. İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi ( Aslı )

5-8. Kiracılık ilişkisinden,  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

       (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

5-9. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret  

         Odalarından alınacak)

5-10. Tüzel Kişiler için noter tasdikli Tescil Belgesi.

5-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin noter tasdikli Yetki Belgesi.

5-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin noter tasdikli İmza Sirküsü.

5-13. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi

5-14.  Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K. nun 37. maddesine uygun olacak.)  

   

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

6 -   İhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.   

7 -  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 -  Müracaat Belgelerinin Verilmesi:   Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen Başkanlığına sunulmak üzere ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.    

9 -  İhale şartnamesi,  mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 2.500,00 TL.  şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.   

 

( Adresimiz:  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No: 1  KEÇİÖREN / ANKARA )