• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 3 ADET DAİRE SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN METNİ

İhale Yapan İdare : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 27.06.2018
İhale Saat : 15:30

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait  aşağıdaki tabloda bilgileri belirtilen  3 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan  3 adet dairenin  bilgileri tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

 

No

Brüt Alan                ( m² )

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

YÜKSELTEPE

90675

1

1C-Blok No:19C/37

148.18

Daire

27.06.2018

15:50

327.500,00 TL

9.825,00TL

2

YÜKSELTEPE

90675

1

1C-Blok No:19C/34

148.18

Daire

27.06.2018

15:40

325.000,00 TL

9.750,00TL

3

YÜKSELTEPE

90675

1

1C-Blok No:19C/4

148.18

Daire

27.06.2018

15:30

300.000,00 TL

9.000,00TL

 

İhale konusu daire ve dükkanların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.                                         

( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

  3 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

4 -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar. 5-  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir.

6 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir.    

7 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

 ( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                 

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI