• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI

İhale Yapan İdare : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 04.07.2018
İhale Saat : 15:51

1Belediye Meclisinin  05.05.2014 tarih  ve  209  nolu  kararına  göre,  Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait Ankara İli Keçiören İlçesi Aşağı Eğlence mahallesinde  imarın  13377  ada  3 parsel nolu  taşınmaz  üzerinde bulunan  ve Etlik Caddesi Osmanlı İş  Merkezi  bodrum kat No:  103 / 1 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt  531.85 m² alana sahip ve 46/1200 arsa paylı sosyal tesis  ile Etlik Caddesi Osmanlı İş  Merkezi  bodrum kat No:  103 / 2 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt  380.83 m² alana sahip 26/1200 arsa paylı  sosyal tesis niteliğindeki taşınmazlar,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden ve dosyada mevcut şartname hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde iki bağımsız bölümün birlikte ortak satışı yapılacaktır.

 2 -  İhale  04.07.2018  Çarşamba  Günü  saat   15.50’  de  Belediye   Encümen   Salonunda  yapılacaktır.

 3- İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin toplam muhammen bedeli 5.100.000,00 TL. (Beşmilyonyüzbinlira) dir.

 4 - İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin  % 3’ü tutarındaki 153.000,00 TL (Yüzelliüçbinlira) TL. dir.

 ( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

 5 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

  6 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            A )  Dış  Zarf

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

         B )  İç  Zarf   

            -  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  D.İ.K.nun  37.  maddesine  uygun olacak.) .

7 -  -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

8 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tespit  etmekte  serbesttir.

9 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   : Teklifler;  - 2886  sayılı  D.İ.K’.nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -    Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecekti

10 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   1.000,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

 ( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No:1   KEÇİÖREN / ANKARA )     

KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI