Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI

İhale Yapan İdare : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 09.05.2018
İhale Saat : 15:50

1 -  Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 3.216,00 m² yüzölçümüne sahip imar planında Ticaret Arsası kullanımına ayrılmış olan Keçiören İlçesi, Çaldıran Mahallesinde imarın 32031 ada 17 nolu parseli üzerinde bulunan Belediyemize ait 3.216.00 m² arsanın, Keçiören Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarih ve 58 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36. maddesine istinaden  Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak  ihale  neticesinde satılacaktır.

2 -  İhale  09 / 05 / 2018  Çarşamba  Günü  saat   15.50  de  Belediye   Encümen   Salonunda  yapılacaktır.

3- İhale konusu Keçiören Belediyesine ait arsa satış işinin toplam muhammen bedeli 8.040.000,00 TL. (Sekizmilyonkırkbinlira) dir.

4 - İhale konusu Keçiören Belediyesine ait  arsa satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin       % 3’ü tutarındaki 241.200,00 TL (İkiyüzkırkbirbinikiyüzlira) TL. dir.  

( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,  Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

 5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            A )  Dış  Zarf

            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

         B )  İç  Zarf   

            -  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  D.İ.K.nun  37.  maddesine  uygun olacak.) .

6 -  -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

 7 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tesbit  etmekte  serbesttir.

 8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   : Teklifler;  - 2886  sayılı  D.İ.K.nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -    Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir

 9 İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   500,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

 ( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No:1   KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                         

    KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI